Bendruomenei

  Parko g. 5, LT-90311 Rietavas          8 448 68 202          rietavomvvg@gmail.com         Rietavo miesto vietos veiklos grupė     

Darbo laikas:  I-V nuo 8.00 iki 17.00 val. 12.00-13.00 pietų pertrauka

Mūsų puslapis: www.rietavomvvg.lt 
Visa aktuali informacija: www.miestobendruomene.lt

APIE MUS

·         Rietavo miesto vietos veiklos grupė

Vietos plėtros strategijos rengėjas: Rietavo miesto vietos veiklos grupė (toliau – RMVVG).

 

RMVVG (juridinio asmens kodas: 304076404) įregistruota 2015 m. liepos 31 d. RMVVG sudaro 3 sektorių atstovai: bendruomeninių organizacijų ir(ar) vietos nevyriausybinių organizacijų atstovai, verslo įmonių ir(ar) asocijuoto verslo atstovai ir valdžios atstovai (savivaldybės taryba).

 

RMVVG teritorija:  Rietavo miestas

·         Asociacijos Rietavo miesto VVG nariai

  Atsisiųsti čia

·         Asociacijos Rietavo miesto VVG valdybos nariai

  Atsisiųsti čia

·         Priėmimo į Asociaciją Rietavo miesto VVG tvarka

 

·         Valdybos susirinkimai

  2017-03-07

·         Narių susirinkimai

  2017-03-07

DOKUMENTAI

·         Strategija

 

·         Vidaus tvarkos aprašas

  Atsisiųsti čia

       ·         Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės  
       ·         Projektų finansavimo sąlygų aprašas   Atsisiųsti čia
       ·        Europos socialinio fondo agentūros parengti dokumentai, kurie gali  būti tinkami įrodant, kad asmenys priklauso tikslinei grupei, nurodytai Priemonėse ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše   Atsisiųsti čia
       ·         Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitus susijusius dokumentus.  

·         Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus

Kvietimas pagal 1.1.1. veiksmą - Remti valdžios įstaigų, privataus verslo ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą kuriant veikiančius socialinio ir bendruomeninio verslo modelius, paslaugas ir skatinant klasterio  formavimąsi.

Kvietimas pagal 1.1.2. veiksmą - Ugdyti ir plėtoti Rietavo miesto gyventojų kompetencijas kuriant, įgyvendinant bei plėtojant verslą.
Kvietimas pagal 1.1.3. veiksmą - Teikti paramą smulkiems verslininkams, kuriantiems verslą turizmo paslaugų srityje verslo pradžiai.
Kvietimas pagal 1.1.4. veiksmą - Bendradarbiaujant su VVG „Rietavo iniciatyvos“, plėtoti turizmo paslaugų srityje veikiančių įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimo tinklą, siekiant paskatinti gyventojų įsitraukimą į turizmo sektorių. 
Kvietimas pagal 1.2.1. veiksmą - Įgyvendinti iniciatyvas, užtikrinančias naujų profesinių įgūdžių įgijimą.
Kvietimas pagal 1.2.2. veiksmą -  Įtraukti neaktyvius asmenis (įskaitant jaunus neaktyvius asmenis) į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą.
Kvietimas pagal 2.1.1. veiksmą -  Didinti  socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, bei inicijuoti naujų, gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimą ir plėtrą.
Kvietimas pagal 2.1.2. veiksmą - Įgyvendinti priemones skirtas pabėgėlių integracijai į visuomenę.
Kvietimas pagal 2.1.3. veiksmą - Remti efektyvų  gyventojų informavimą apie Rietavo mieste teikiamas socialines ir kitas paslaugas.
Kvietimas pagal 2.2.1. veiksmą - Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyventojų socialinę integraciją per kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones.

·         Vietos plėtros projektų vertinimo rezultatai

 

·         Viešieji pirkimai

 

      

     

       
        

RENGINIAI

·         Mokymai

       ·      2017-05-08 Mokymai pareiškėjams - verslumo skatinimui.

       ·      2017-05-04 Mokymai pareiškėjams - dėl klasterio kūrimo ir aktyvia tinklaveika miesto vystymui.
       ·      2017-05-02 Mokymai pareiškėjams - dėl klasterio kūrimo. Žiūrėti čia. 
       ·      2017-04-21 Mokymai pareiškėjams - dėl socialinės atskirties mažinimo. VIDEO ĮRAŠAS iš mokymų.  Žiūrėti čia.
       ·      2017-04-19 Mokymai pareiškėjams - dėl įdarbinimo galimybių didinimo, pagal 1.2.1 ir 1.2.2 veiksmus. VIDEO ĮRAŠAS iš mokymų.  Žiūrėti čia.
       ·      2017-04-04 Mokymai RMVVG atstovams ir potencialiems pareiškėjams Klaipėdoje  ,
VIDEO ĮRAŠAS iš mokymų Klaipėdoje.  Žiūrėti čia.
       ·      2017-03-07 Mokymai RMVVG valdybos nariams

·         Skaidrės iš mokymų

·     2017-04-04  Projektų finansavimo sąlygų aprašas

      ·      2017-03-14 Tikslinės grupės

·      2017-03-07 Mokymai RMVVG valdybos nariams

·      2017-02-03 Rizikos ir iššūkiai miestų VPS suplanuotiems pokyčiams pasiekti.

·      2017-02-03 Projektų finansavimo sąlygų aprašas

·      2017-02-03 Projektinių pasiūlymų atranka

PROJEKTAI

        ·         Vykdomi

 

        ·         Pasibaigę         

KONTAKTAI

 

·         RMVVG Prezidentė Laima Dockevičienė

·         RMVVG administratorė Vida Zubielė

·         RMVVG buhalterė Rasa Pociuviennė

 

·      8 448 68104

 ·     8 448 68202

 ·     8 448 68202

 

 

Atnaujinta: 2017-07-26