Naujienos / Verslo informacija

Įsigaliojo supaprastinta juridinių asmenų likvidavimo Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva tvarka

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Civilinio kodekso pataisos dėl juridinių asmenų likvidavimo Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva. Šios pataisos supaprastins neveikiančių juridinių asmenų likvidavimą atsisakant teisminių procedūrų ir užtikrins Juridinių asmenų registre kaupiamų duomenų teisingumą ir patikimumą. Ūkio ministerija kviečia įmones imtis veiksmų ir kuo greičiau ištaisyti įmonėje susidariusią padėtį, jei ji atitinka bent vieną aplinkybę, kuriai esant taikomos likvidavimo Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva procedūros.

Civiliniame kodekse nurodytos aplinkybės, kada juridinio asmens atžvilgiu gali būti taikomos likvidavimo Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva procedūros. Likvidavimo procedūros taikomos, kai juridinio asmens duomenys neatnaujinami Juridinių asmenų registre penkerius metus, negalima rasti valdymo organų narių juridinio asmens buveinėje ir jų adresais, nurodytais Juridinių asmenų registre, ilgiau negu šešis mėnesius, taip pat kai negalima priimti valdymo organų sprendimų ilgiau negu šešis mėnesius ir kai juridinio asmens finansinės atskaitomybės dokumentai nepateikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui nustatytą laikotarpį. Pastaroji aplinkybė Civiliniame kodekse buvo patikslinta – įsigalioję pakeitimai sutrumpino finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui terminą iki vienų metų, skaičiuojant nuo laikotarpio, kada šie dokumentai turi būti pateikti Juridinių asmenų registrui, pabaigos.

Be to, nustatytas papildomas akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių likvidavimo Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva pagrindas – mažesnis šių bendrovių įstatinis kapitalas už įstatymuose nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį. Akcinių bendrovių minimalus įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 40 tūkstančių eurų, uždarųjų akcinių bendrovių – 2,5 tūkstančio eurų.

Vadovaujantis 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusiomis Civilinio kodekso nuostatomis, juridiniai asmenys, esant bent vienai iš nurodytų aplinkybių, iškart likviduojami nebus. Nustatęs šią aplinkybę, Juridinių asmenų registro tvarkytojas turės išsiųsti pranešimą apie numatomą inicijuoti likvidavimą į juridinio asmens buveinę ir Juridinių asmenų registre nurodytais valdymo organo narių adresais. Nesant galimybės pranešimo išsiųsti nurodytais būdais – apie tai turės viešai paskelbti Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje. Jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo ar viešo paskelbimo dienos juridinis asmuo pateiks Juridinių asmenų registro tvarkytojui dokumentus, patvirtinančius ištaisytą padėtį, procedūros šio juridinio asmens atžvilgiu bus nutrauktos.

Jei per nurodytą terminą juridinis asmuo nesiims veiksmų esamai padėčiai išspręsti, Juridinių asmenų registro tvarkytojas priims sprendimą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą. Civilinis kodeksas nustato, kad jei per vienų metų terminą nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo juridinio asmens dalyviai (akcininkai, nariai, dalininkai ir kt.) ar valdymo organo nariai nesikreips į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą likvidavimą arba kreditoriai nepareikš ieškinio teisme dėl skolininko prievolių įvykdymo ar bankroto bylos iškėlimo arba nors ir bus kreiptasi į teismą, tačiau ieškinys nebus priimtas nagrinėti arba bus atmestas, – Juridinių asmenų registro tvarkytojas priims sprendimą likviduoti juridinį asmenį.

Priėmus sprendimą likviduoti juridinį asmenį likvidatorius nebus skiriamas, o veiksmus, reikalingus juridiniam asmeniui išregistruoti iš Juridinių asmenų registro, atliks pats Juridinių asmenų registro tvarkytojas.

Su įsigaliojusiomis Civilinio kodekso pataisomis galima susipažinti adresu http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=478463&b=.

Daugiau informacijos: Rūta Mikėnienė, Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius, Tel. 8 706 64 704, El. p. ruta.mikeniene@ukmin.lt

Informaciją pateikė

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos
Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius

Ankstesnės naujienos

Rugpjūčio 22 dieną prasideda dvejopo kainų skelbimo laikotarpis 2014-08-22 / Verslo informacija Rugpjūčio 22 dieną prasideda dvejopo kainų skelbimo laikotarpis
„Kainos dviem valiutomis nuo rugpjūčio 22 dienos turi būti nurodomos visose prekių ir paslaugų teikimo vietose, reklamoje, interneto parduotuvėse ir tinklapiuose. Automatinėse prekybos ir paslaugų teikimo vietose, taip pat elektroniniuose prietaisuose, tokiuose kaip kasos aparatai, svarstyklės, nežyminčiuose kainų dviem valiutomis, kainos gali būti rodomos viena pagrindine valiuta, t. y. iki euro įvedimo dienos kainos nurodomos litais, po euro įvedimo dienos – eurais, – teigia ūkio viceministrė Rasa Noreikienė
Plačiau